اخبار - آرشیو

اولین نشست ماهانه روسای پارک‌های علم و فناوری جهاد دانشگاهی برگزار شد.

اولین نشست ماهانه روسای پارک‌های علم و فناوری جهاد دانشگاهی برگزار شد.

اولین نشست ماهانه روسای پارک‌های علم و فناوری جهاد دانشگاهی، با حضور جناب آقای دکتر بادکو معاون جهاد دانشگاهی و رئیس ستفا و آقایان دکتر ایمانی خوشخو، دکتر نبیونی رییس و معاون پارک علوم و فناوری نرم و صنایع فرهنگی، آقای دکتر آزادی سرپرست پارک علم و فناوری کرمانشاه و آقای مهندس عباسی رییس پارک علم و فناوری البرز برگزار شد.

ادامه مطلب