توانمندی‌ های سازمان

تعداد بازدید:۴۸۹

عرضه خدمات پژوهشی، آموزشی و اطلاع‌رسانی به دانش‌آموختگان دانشگاهی
عرضه خدمات علمی و مشاوره‌ای توسعه اشتغال به سازمانها و نهادهای کشور
عرضه راهکارهای علمی و اجرایی توسعه اشتغال در تدوین برنامه‌ها و سیاستهای کلان کشور
تعریف و تدوین راهکارهای اجرایی توسعه اشتغال
تدوین طرحهای تیپ شغلی نوآورانه
گسترش زمینه‌های اشتغال در حوزه IT
مدیریت و اجرای طرحهای کلان در حوزه اشتغال
برگزاری همایشها، سمینارها و کارگاههای مرتبط با اهداف و سیاستهای سازمان
اجرای طرحهای اشتغال زا
پیش‌بینی ساز و کارهای مناسب جهت تجاری‌سازی فناوری
همکاری در تولید نیمه صنعتی و تجاری سازی کلیه فعالیت‌ها و برنامه‌های مرتبط با حوزه توسعه فناوری که مراحل تحقیقاتی و ساخت نمونه اولیه را در پژوهشکده‌ها و واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی سپری کرده‌اند.

مدیریت و راهبری واحدهای فناور و شرکت هایی متقاضی استقرار در مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری
مدیریت و راهبری کلیه امور اقتصادی و سرمایه گذاری مرتبط با شرکتهای و موسسات جهاددانشگاهی و همچنین امور مربوط به صادرات ( صدور خدمات، محصولات و دانش فنی و همچنین انتقال فناوری)