معاونت تجاری سازی و امور پارکها و مراکز رشد

تعداد بازدید:۵۸۸
این معاونت کلیه فعالیت‌های تجاری سازی فناوری، مدیریت و راهبری در امور خدمات هدایتی و حمایتی ستفا و واحدهای جهاددانشگاهی در امور تجاری سازی فناوری و موضوعات مرتبط را راهبری و مدیریت می‌کند.

از جمله فعالیت های اصلی این معاونت مدیریت و راهبری امور پارکها و مراکز رشد علم و فناوری تحت پوشش جهاددانشگاهی و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در خصوص ایجاد، توسعه، ادغام و انحلال آنها، می‌باشد که تاکنون 2 پارک‌های علم و فناوری در استان‌های کرمانشاه و البرز و 22 مرکز رشد و با زمینه‌های فعالیتی متفاوت ایجاد شده و در مجموع بیش از 500 واحد فناور شامل شرکت‌ها و هسته‌های فناور در این مراکز و پارکها مستقر می‌باشند.

مدیریت و راهبری سامانه‌های حمایت از نوآوری و تجاری‌سازی فناوری از دیگر وظایف این معاونت می‌باشد که تاکنون 4 کانون شکوفایی و نوآوری در 4 استان و همچنین  2 فن بازار منطقه‌ای ایجاد شده است و پیگیری جهت راه‌اندازی شتاب دهنده‌های کسب وکار از جمله فعالیتهای این بخش می‌باشد.

همچنین نیازسنجی و شناسایی و نظارت بر اجرای طرح‌های جامع مرتبط با تجاری‌سازی فناوری و سایر موضوعات مرتبط از جمله دیگر فعالیتهای این معاونت می‌باشد که راه‌اندازی صندوق پژوهش و فناوری جهت تامین مالی طرحهای فناورانه، ایجاد مرکز خدمات تجاری‌سازی جهاد دانشگاهی و طرح ارزیابی و رتبه‌بندی واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکها از جمله اقدامات صورت گرفته در این بخش است.

بدین منظور 3 اداراه جهت نیل به اهداف فوق در این معاونت تشکیل شده است.

 
  1. اداره راهبری پارکها و مراکز رشد علم و فناوری
  2. اداره مدیریت راهبری طرحهای جامع/ ویژه توسعه
  3. اداره مدیریت و راهبری سامانههای حمایت از نوآوری و تجاریسازی فناوری