شورای مرکزی سازمان

تعداد بازدید:۴۹۲

شورای مرکزی سازمان یکی از ارکان اصلی آن محسوب می‌شود، ترکیب شورای مرکزی سازمان به قرار زیر است:
 

 • رئیس جهاددانشگاهی به عنوان رئیس شورا
 • رئیس سازمان به عنوان نایب رئیس شورا
 • معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
 • معاون هماهنگی و توسعه جهاددانشگاهی
 • سه نفر از افراد صاحبنظر و فعال در امر اشتغال و کارآفرینی به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب رئیس جهاددانشگاهی
 • یک نفر از مدیران مرکز رشد و پارکهای علم و فناوری جهاددانشگاهی به انتخاب روسای مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری
 • یک نفر از روسای شعب به انتخاب مدیران شعب سازمان
 • یک نفر از مدیران عامل شرکت ها و موسسات وابسته به جهاددانشگاهی به انتخاب مدیران عامل شرکت ها و موسسات
 • یک نفر از روسای مراکز وابسته به سازمان به انتخاب روسای مراکز


تبصره 1- احکام اعضای بند 5،6،7،8 و 9 برای مدت 3 سال توسط رئیس جهاددانشگاهی صادر خواهد شد و انتصاب مجدد آنها بلا مانع می‌باشد.

تبصره 2- دبیر شورای مرکزی از میان معاونان سازمان توسط نایب ریس شورا انتخاب می‌گردد. مسئول دبیرخانه در جلسات شورا بدون حق رای شرکت خواهد کرد.

ماده 8-وظایف شورای مرکزی:

 

 • تعیین سیاست‌ها و خط مشی کلان سازمان
 • بررسی و تصویب طرح‌های بلند مدت و میان مدت سازمان با توجه به سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه جهاددانشگاهی
 • بررسی و تایید بودجه سازمان براساس گزارش رئیس سازمان.
 • بررسی و تایید تشکیلات سازمان
 • نظارت بر حسن اجرای وظایف رئیس سازمان
 • بررسی و تصویب آئیین‌نامه‌ها و دستاورالعمل‌ها و ضوابط مورد نیاز و پیشنهادی رئیس سازمان با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های جهاددانشگاهی
   
 • بررسی و تصویب تاسیس و انحلال شعب و مراکز وابسته
 • ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیات امنا پس از تایید رئیس جهاددانشگاهی
 • پیشنهاد انحلال سازمان به هیات امنا پس از تایید ریئس جهاددانشگاهی