شورای نظارت و گسترش شرکت‌ها، مؤسسات، پارکها و مراکز رشد

تعداد بازدید:۵۱۱
به منظور تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و تسهیل تجاری‌سازی فناوری در پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری جهاددانشگاهی و براساس مصوبه یکصد و سی‌امین جلسه هیات امناء جهاددانشگاهی درخصوص ضرورت انتقال فناوری‌های به بلوغ رسیده به شرکت‌ها و مؤسسات در مجموعه جهاددانشگاهی، آیین‌نامه "شورای نظارت و گسترش شرکت‌ها، مؤسسات، پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری" به شرح ذیل تشکیل می‌‌شود.

اهداف شورای نظارت و گسترش شرکت‌ها، موسسات، پارکها و مراکز رشد

شورای نظارت و گسترش شرکت‌ها، مؤسسات، پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه جهاددانشگاهی و به منظور توسعه، هدایت، نظارت و هماهنگی در تشکیل شرکت‌ها، مؤسسات، پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری در جهاددانشگاهی تشکیل می‌گردد.

اعضای شورای نظارت و گسترش شرکت‌ها، موسسات، پارکها و مراکز رشد
         
 • رییس جهاددانشگاهی(رییس شورای نظارت)
 • رییس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان (نایب  رییس شورای نظارت)
 • معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی
 • معاون پشتیبانی و امور مجلس جهاددانشگاهی
 • یک ‌نفر از رؤسای واحدها، پژوهشکده‌ها، پژوهشگاه‌ها و سازمان‌های جهاددانشگاهی به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری و تایید رییس  جهاددانشگاهی
   
 • یک نفر از رؤسای پارک‌ها و مراکز رشد جهاددانشگاهی به انتخاب رؤسای پارک‌ها و مراکز رشد جهاددانشگاهی
 • یک نفر از مدیرعامل شرکت‌ها و مؤسسات جهاددانشگاهی به انتخاب مدیران عامل شرکت‌ها و مؤسسات
 • دو ‌نفر از صاحب‌نظران حوزه‌های مرتبط به پیشنهاد رییس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان و تایید رییس  جهاددانشگاهی

وظایف شورای نظارت و گسترش شرکت‌ها، موسسات، پارکها و مراکز رشد
 
 • تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی شورای نظارت
 • تصویب دستورالعمل‌ها و پرسشنامه‌های اجرایی تاسیس شرکت‌ها، مؤسسات، پارک‌ها و مراکز رشد
 • تعیین معیارها و اولویت‌ها در تأسیس شرکت‌ها، مؤسسات، پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری با توجه به سیاست‌های مصوب شورا
   
 • بررسی درخواست‌ها و اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس شرکت‌ها، مؤسسات، پارک‌ها و مراکز رشد
 • ایجاد هماهنگی در زمینه فعالیت‌های شرکت‌ها، مؤسسات، پارک‌ها و مراکز رشد
 • تصویب معیارها و ملاک‌های ارزیابی بر فعالیت شرکت‌ها، مؤسسات، پارک‌ها و مراکز رشد
 • نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای نظارت و رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد نحوه ادامه شرکت‌ها، مؤسسات، پارک‌ها و مراکز رشد و ارائه گزارش سالانه به شورا جهت ارائه به مراجع ذیربط