آئین نامه تاسیس شعب سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان

تعداد بازدید:۴۳۴
بدینوسیله آئین نامه تاسیس شعب سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان، مصوب سی و پنجمین جلسه شورای مرکزی مورخ 1394/02/29 ابلاغ می‌ گردد.
 
شایان ذکر است که آئین نامه، جایگزین آئین نامه قبلی گردیده و از کلیه واحدهای دارای شعبه سازمان و واحدهایی که قصد راه‌ اندازی شعبه را دارند، درخواست می شود وفق آئین نامه جدید نسبت به معرفی مدیر شعبه و ارسال کاربرگی های مربوط به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهت صدور موافقت اصولی اقدام نمایند.
 
         حمیدرضا طیبی
 رئیس جهاد دانشگاهی

لطفا برای دریافت متن کامل آئین نامه تاسیس شعب سازمان کلیک کنید