اخبار عمومی - آرشیو

دانش آموختگان دانشگاهی کمک مالی دریافت می کنند
رییس پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی:

دانش آموختگان دانشگاهی کمک مالی دریافت می کنند

رییس پارک علم و فناوری البرز جهاددانشگاهی در جریان بازدید دکتر عبدالله بیان مدیرکل مخابرات البرز ضمن تشریح برخی از برنامه های در دست اقدام این پارک گفت: در قالب طرحی که تحت عنوان دستیار فناوری در دست اجرا داریم دانش آموختگان مشارکت کننده در این طرح ضمن کسب تجربه در محیط واقعی کار تا سه میلیون تومان حقوق و کمک مالی دریافت می کنند.

ادامه مطلب