اخبار داخلی - آرشیو

کارگاه تشریح طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی در همدان

کارگاه تشریح طرح توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی در همدان

کارگاه تشریح طرح "توانمند سازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی" در شهرستان بهار با حضور ۷۰نفر از بانوان سرپرست خانوار این شهرستان شهرستان بهار برگزار شد.

ادامه مطلب